Tiráž

Zodpovednosť za obsah tejto webovej stránky nesie:

Outlast Technologies LLC
CEO: Martin Bentz
In den Seewiesen 26/1 
89520 Heidenheim
Germany

Telefone: +49 . 7321 . 272 270
Fax: +49 . 7321 . 272 2710
info@outlast.com

Upozornenie o ručení: Obrázky alebo texty a/alebo grafické stvárnenia na tejto webovej stránke sú chránené autorským zákonom. Bez písomného povolenia spoločnosti Outlast Technologies GmbH. nesmie byť akákoľvek časť obsahu tejto webovej stránky v akejkoľvek podobe ďalej používaná. Protiprávne využívanie častí tejto webovej stránky, napr. obrázkov, môže znamenať porušenie autorských, trhových, osobnostných a publikačných práv či zákonných predpisov a ustanovení o reprodukovaní diel. Rozmnožovanie a šírenie informácií alebo údajov, predovšetkým častí textov alebo obrázkového materiálu, si vyžaduje tomu predchádzajúci súhlas vydavateľa. Spoločnosť Outlast Technologies GmbH. nepreberá zodpovednosť ani neručí za to, ani týmto záväzne netvrdí, že materiál zobrazený na tejto webovej stránke neporušuje práva tretej strany.

Vydavateľ si ďalej vyhradzuje právo na zmeny a doplnenie poskytovaných internetových stránok. Outlast Technologies GmbH sa podľa svojich možností a síl snaží o to, aby informácie na tejto webovej stránke boli správne a na aktuálnej úrovni. Treba však mať na pamäti, že ide len o nezáväznú informatívnu ponuku.

Preto tiež nemôžeme záväzne tvrdiť ani preberať zodpovednosť či záruku za to, že poskytnuté informácie sú naozaj správne. Listovanie a používanie webovej stránky prebieha na Vaše vlastné nebezpečenstvo. Outlast Technologies GmbH. nepreveruje iné webové stránky, ktoré linkom odkazujú na túto webovú stránku a nenesie ani zodpovednosť za obsahy webových stránok mimo vlastnej webovej stránky alebo tých webových stránok, ktoré odkazujú na našu webovú stránku.