Kontrola kvality

Outlast sa zaviazal, že bude ponúkať rafinované technológie vysokej akosti. Preto kontinuálne testujeme všetky naše produkty, ktoré obsahujú materiál Outlast®. Pretože Outlast® je takým druhom materiálu, aký sa ďalej spracováva a pridáva do konečných produktov, je realizácia skúšok veľmi dôležitou súčasťou. Len tak totiž dokážeme zaručiť, že prednosti tejto technológie bude môcť využiť i samotný spotrebiteľ. Preto kontrolujeme a udeľujeme licencie všetkým dodávateľom na ktoromkoľvek stupni celého výrobného reťazca.  Outlast pritom testuje tieto 2 kritéria:

Je technológia Outlast® obsiahnutá v produkte?
Tieto testy prebiehajú v laboratóriu ako súčasť procesu certifikácie. Ak certifikujeme nejaký výrobok s obsahom Outlast®, znamená to, že tento výrobok je naozaj zárukou úrovne Outlast®, ktorá sa postará o jeho efektívne fungovanie a výkonnosť. Pomocou testovacej metódy Differential Scanning Calorimetry (DSC) možno pre každý výrobok získať charakteristický odtlačok prsta, pomocou ktorého možno určiť, že sa v danom výrobku nachádza dostatočné množstvo materiálu Outlast®.

Je náš produkt bezpečný?
Sme hrdí na to, že produkty značky Outlast® sú už vyše 20 rokov na trhu bez toho, aby sa u nich kedykoľvek vyskytli nejaké negatívne bezpečnostné nedostatky. Náš tím priebežne kontroluje naše produkty, aby sme mohli zaistiť, že to tak zostane i do budúcnosti. Rozliční zákazníci značky Outlast® disponujú osvedčením Öko-Tex Standard 100. Skúšobný a certifikačný systém Öko-Tex sa medzičasom stal všeobecne uznávaným bezpečnostným štandardom, na základe čoho profituje celý reťazec pracujúci s naším materiálom. Viac informácii nájdete na stránke www.oeko-tex.com.

Differential Scanning Calorimetry

Materiálové testy (Differential Scanning Calorimetry, skrátene DSC) demonštrujú maximálnu možnú kapacitu príjmu tepla. Metóda Differential Scanning Calorimetry predstavuje techniku, pomocou ktorej možno zobraziť, aké množstvá tepla dokážu polyméry pri tej ktorej teplote prijať, resp. odovzdať. DSC je analytický nástroj na zisťovanie bodov topenia a kryštalizácie. Umožňuje tiež dokazovať charakteristické vlastnosti týkajúce sa príjmu či odovzdávania tepla.
Skúšobný prístroj veľmi kontrolovane nahreje testovaný materiál a potom zaznamenáva jeho prechody skupenstiev. Prístroj vždy príjme požadované alebo odovzdávané množstvo energie a porovná ho s referenčnou vzorkou. Dosiahnuté výsledky poukazujú na možné súvislosti medzi kapacitou príjmu tepla, bodmi zmeny skupenstva (bod topenia/bod kryštalizácie) alebo zložením substrátov. Pokiaľ by ste sa radi o téme dozvedeli viac, obráťte sa prosím na nás.

Klimatická komora

Outlast Technologies vykonáva rôzne druhy testov materiálov alebo kusov ošatenia, pri ktorých sa simulujú rôzne prostredia. Pri takýchto testoch treba bezpodmienečne zaistiť kontrolované podmienky. Outlast preto nechal nainštalovať klimatickú komoru (fa. Bally), ktorá kontroluje teplotu a vlhkosť vzduchu. Komora dokáže simulovať teploty v rozsahu od -18 do 38°C (0 až 100°F) a relatívnu vlhkosť vzduchu od 20% do 85%. Vďaka tomu je Outlast schopný prispôsobiť priestory pre testy materiálu štandardizovaným podmienkam tak, aby spĺňali požiadavky noriem ASTM alebo ISO.
Ďalej nám táto komora dovoľuje testovať i fyziologické účinky odevov s obsahom Outlast® v kontrolovane teplom alebo studenom prostredí na ľuďoch, kedy možno simulovať metabolické zmeny (napr. beh, chôdza, sed, námaha...). Fyziologické testy v kontrolovanom prostredí okrem toho navyše umožňujú kvantitatívne a subjektívne dokázať lepšie pohodlie a zníženie množstva vyprodukovaného potu. Pokiaľ máte ďalšie otázky na túto tému, kontaktujte nás prosím.

Terénne testy

Terénne testy odrážajú skutočné výhody, záľuby a hodnoty. Pomenovávajú problémové body vyskytujúce sa pri danom produkte. V rámci testovania ide o najrelevantnejšiu časť, a tým pádom o dobrú východiskovú základňu pre výroky o produktoch s výpovednou hodnotou. Aby bolo možné získať ucelený obraz, vyžadujú si terénne testy množstvo údajov. Z tohto dôvodu realizovala spoločnosť Outlast obsiahle programy terénnych testov (obrázok: Nemecká pošta), v rámci ktorých sme poskytli odevy a iné výrobky značky Outlast® zákazníkom, aby ich po istú dobu sami testovali. Pokiaľ si o tejto téme želáte viac informácií, kontaktujte nás prosím.